Share

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dn. 01.06.2018 zostało wprowadzone RODO w naszej firmie:
dane osobowe będą utajniane i przechowywane w dedykowany, opisany sposób – zarówno w dokumentach rzeczywistych, jak i cyfrowych zbieranie i przechowywanie danych osobowych będzie opisane procedurami

RODO jest to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez Parlament Europejski i Radę UE z 2016 roku dotyczące ochrony danych osób fizycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Od 1 czerwca 2018 koniecznie będzie wprowadzenie nowych zasad i sposobu funkcjonowania organizacji w zakresie ochrony danych osobowych m.in.:

w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Faktyczne dostosowanie firmy do wymogów regulacji Parlamentu Europejskiego wymaga opisania struktury posiadanych aktywów informacyjnych oraz środków organizacyjnych i technicznych.

Klauzula informacyjna przeznaczona dla klientów i kontrahentów

STUDIO JOPEK ARCHITEKTURA – Magdalena Jopek

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Jopek prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych, które podają Państwo w związku z zawarciem umowy o wykonanie prac projektowych, a w szczególności: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer kontaktowy, PESEL, numer dowodu osobistego, NIP
 3. Odbiorcami danych są wyłącznie podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w zakresie obsługi kadrowo płacowej, informatycznej i realizacji dokumentacji związanej z zadaniem projektowym (projektanci branż). Po za tymi przypadkami nie dochodzi do przekazywania Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług projektowych[lub w celach marketingowych poprzez – mailing, telemarketing, listownie.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy o świadczenie usług projektowych oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

– zawarcie umowy o świadczenie usług BHP i P.Poż,

– wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych. – ostatnie
ewentualnie skreślić , a wówczas tiret drugi mógłby być kontynuacją
zdania z punktu 7.

 1. Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe od Pani/Pana w związku z realizacją umowy o prace projektowe.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

– ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od daty ostatniego ich wykorzystania.
 3. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o
  kontakt mailowy na adres: [email protected]
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku
  stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę
  wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.